Koinonia: Community  


Kerygma: Witness  


Diakonia: Serve  


Leitourgia: Worship


Didache: Learning Christ